متد آموزشی متفاوت چابک

کسانی که در دوره های اسکرام ما چه دوره هنریک کنیبرگ و چه دوره های فیصل محمود یا حتی دوره های خود من شرکت کرده باشند، حتما متوجه شده اند که متد تدریس این دوره ها بسیار متفاوت تر از هر دوره ای یا کارگاه آموزشی می باشد. علی نعمتی شهاب عزیز که در کورس PSM بودند در اینجا در  مورد نحوه ارائه مطلب فیصل عزیز توضیح دادند. با صحبتی که با علی عزیز داشتم ، بسیار ازاین متد آموزشی خوششان آمده بود، از اینرو خواستم مطلبی در این مورد بنویسم. این متد آموزشی معروف به روش Training From the Back...
Continue reading...