چگونه ماشینی با سوخت 100 MPG در عرض سه ماه تولید شد

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که اگر اتومبیلی که هرروز با آن به سر کار میروید 100 mpg (یک گالن به ازای هر صد مایل، و هر 100 mpg  برابر با 42 کیلومتر بر لیتر می شود) مصرف داشت چه اتفاقی میفتاد؟ Joe Justice و تیم ویکی اسپید مدل اولیه کاملا کاربردی از این ماشین را با به کار بردن روشهای مدیریتی چابک (Agile) تولید نموده اند.آنها این نمونه را در زمانی حدود 3 ماه تولید کردند. این در حالی است که تولید همین نمونه به روشهای سنتی ممکن بود حدود چند سال زمان احتیاج داشته...
Continue reading...