دانلود کتاب کانبان و اسکرام در کنار هم

گروهی از دوستان گرامی در انجن چابک ایران همت کردند و با کمک هم اقدام به ترجمه کتابی با عنوان “کانبان و اسکرام در کنار هم” نوشته هنریک کنیبرگ کردند که جا از همه این دوستان به نوبه خودم تشکر کنم و این را به عنوان عضوی از انجمن چابک ایران به جامعه چابک ایران اهدا کنیم، امید است خدمت کوچک ما در انجمن چابک ایران باعث ترویج این تفکر در ایران بشود کانبان برعکس اسکرام تاکیدی بر روی تغییرات رادیکالی ندارد و بیشتر سعی می کند به ساختار و نقش های فعلی سازمان احترام بگذارد و تحول این سازمان...
Continue reading...