Incremental یا Iterative

یکی از سوالات اصلی که در هنگام سوئیچ از روش های قدیمی به اسکرام با آن مواجه می شویم Incremental بودن و یا Iterative بودن اسکرام است . به عبارت دیگر ما قرار است به کدامین روش کار کنیم؟ Incremental یا Iterative . من این سوال را از شما دارم، کدام روش؟ مرد مومن تعریفی از هر دو مقوله ارائه بده تا بتوانیم تصمیم گیری کنیم: کل تعریف هر دو روش در شکل زیر کاملا مشهود است: همانطور که حتما متوجه شده اید هر دو روش دقیقا معکوس یک دیگر عمل می کنند. در روش Incremental هدف توسعه یک محصول...
Continue reading...