برنامه نویسان مانعی برای چابک سازی

بلی شاید برنامه نویسان یا به عبارتی توسعه گران در تیم های نرم افزاری مانع جدی در روند چابک سازی و یا استفاده از متد اسکرام  باشند. ولی چگونه و چرا؟ در این سال ها که بسیاری بر روی چابک سازی و لزوم حرکت سازمان ها به سمت چابک شدن صحبت کرده اند ، کتاب نوشته اند و … به نظر میرسد که خوب عمل شده است ، و خیلی ها حتی از جمله شرکت هایی در ایران به این سمت حرکت کرده اند.  در این مابین که موسساتی مانند PMI هم که از لزوم چابک شدن صحبت می کنند...
Continue reading...

دوره های جدید اسکرام و حقایقی در موردشان

یک چند وقتی خبر از دنیای چابک و من نبود تا اینکه امروز با خبر های خوب در مورد دوره های جدید اسکرام برگشتم . امیدوارم که واقعا اخبار خوبی باشد . با توجه به درخواست های دوستان گرامی در مورد دوباره برگزار شدن دوره های اسکرام ، و البته برگزاری دوره های جدید ، برآن شدم که ایندفعه یک سری کورس اسکرام با هم از انواع مختلف برگزار کنیم تا مورد مقبول دوستان گرامی درخواست کننده بیفتد . این کورس ها طبق زمانبدی زیر و با موضاعات زیر برگزار خواهد شد : کورس PSM  – Professional Scrum Master این...
Continue reading...