قلعه آرزوها

شاید این پست از معدود پست های متفرقه دنیای چابک باشد اما از پست هایی هست که به نیت کمک به یک حرکت خیرخواهانه انجام می شود، امیدوارم دوستان بخوانند […]

آداب ایمیل

هر چقدر که دنیا پیشرفت می کند روش های جدید جایگزین روش های سنتی تر می شود، مثلا امروزه دیگر خبری از چاپار یا کبوتر نامه بر نیست. حتی دیگر […]