Agile Coach

Agile Coach یا همان مربی Agile یکی از نقش ها و یا شخصیت هایی است که فقط می توانید در محیط های چابک (Agile ) او را ببینید . بنابه […]

Agile شدن در 4 مرحله

پروسه چابک شدن را می توان در 4 مرحله انجام داد  ولی قبل از پرداخت به این مسئله جا دارد که عرض نمایم , Agile شدن از آنچکه به نظر […]