تغییر محیط برای تغییر رفتار

در سازمان­های مدرن، ما می­بینیم که کارها توسط تیم­های خود-سامان­ده انجام می­شوند. ولی خود-سامان­دهی جام مقدس کارایی نیست. در برخی شرایط شما ناچارید جلوی وقوع تراژدی منابع مشترک را بگیرید، که […]

مرز مابین تئوری و عمل

دو ساعت داشتم در مورد تیم های خودسازمانده آنچنان با آب و تاب برایشان توضیح میدادم “تیم خودش خودش را مدیریت می کند، نیاز به کنترل بیرونی ندارد، خودشان راه […]